წყლის ფილტრი • Nano Filter • წყლის ფილტრები

Компания „NANOFILTER“с 2012 года занимается активной деятельностью в сфере водоподготовки на Грузинском рынке.

შპს „NANOFILTER“ უცხოელ პარტნიორებთან ერთად, აქტიურად მუშაობს, როგორც საყოფაცხოვრებო, ისევე საწარმოო და მუნიციპალური, სხვადასხვა წარმადობის, წყალმომზადებისა და ჩამდინარე წყლების სისტემების პროექტირებასა და მონტაჟზე. კომპანია გთავაზობთ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური სისტემების გამოყენებით, წყლის რესურსების ოპტიმიზაციასა და ეკონომიას. წყლის მართვის სფეროში გამოვლენილი ახალი ტენდენციების გათვალისწინებით,  „NANOFILTER“-ი  უზრუნველყოფს არამარტო წყლის ხარისხის განსაზღვრასა და დიფერენცირებას (სხვადასხვა დანიშნულებისთვის), არამედ, ამ სფეროსთან დაკავშირებული, ეკოლოგიური საკითხების გადაწყვეტასაც (ზედაპირული წყლებისა და ნიადაგის დაბინძურების პრობლემა – ჩამდინარე წყლების ფილტრაცია და სხვა).

В современном мире, на фоне изменений, вызванными природными катаклизмами и человеческим фактором, все больше внимания уделяется защите окружающей среды. Право пользователя иметь неограниченный доступ к воде - прямо обязывает (ENP) заботиться об окружающей среде, в том числе по направлению строгого контроля сточных вод. Среди обязательств, взятых Грузией, одна из приоритетных направлений – вода и связанные с ней вопросы.

В сфере водоподготовки предлагаем следующие направления:

  • Муниципальное
  • Промышленность
  • Теплоэнергетика
  • Пищевая промышленность
  • Фармацевтика
  • Бытовое
  • Бассейны и фантаны
  • Фильтрация сточных вод

 ВМЕСТЕ ПОЗАБОТИМСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И БУДУЩЕМ НАШИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ!

Корзина