წყლის ფილტრი • Nano Filter • წყლის ფილტრები

Company LTD „NANOFILTER“has been actively working in the field of water supply and sewerage in the Georgian market since 2012.

შპს „NANOFILTER“ უცხოელ პარტნიორებთან ერთად, აქტიურად მუშაობს, როგორც საყოფაცხოვრებო, ისევე საწარმოო და მუნიციპალური, სხვადასხვა წარმადობის, წყალმომზადებისა და ჩამდინარე წყლების სისტემების პროექტირებასა და მონტაჟზე. კომპანია გთავაზობთ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური სისტემების გამოყენებით, წყლის რესურსების ოპტიმიზაციასა და ეკონომიას. წყლის მართვის სფეროში გამოვლენილი ახალი ტენდენციების გათვალისწინებით,  „NANOFILTER“-ი  უზრუნველყოფს არამარტო წყლის ხარისხის განსაზღვრასა და დიფერენცირებას (სხვადასხვა დანიშნულებისთვის), არამედ, ამ სფეროსთან დაკავშირებული, ეკოლოგიური საკითხების გადაწყვეტასაც (ზედაპირული წყლებისა და ნიადაგის დაბინძურების პრობლემა – ჩამდინარე წყლების ფილტრაცია და სხვა).

In the modern world, amid concerns of natural disasters or human factors, more and more attention is paid to the environment. The right of the user - to have uninterrupted access to clean water, thereby obliging to take care of the environment, including so-called "Wastewater" in the direction of strict control. Moreover, Georgia's European Neighborhood Policy (ENP) directly demands it. Among the commitments taken by Georgia within the framework of the European Neighborhood Policy is one of the priorities of water management and related issues - in particular, the EU-Georgia Action Plan, one of the main issues in the field of environmental protection, the quality of water, is the framework of the framework legislation.

In the field of water supply offers the following directions:

  • Municipal
  • Industry
  • Theoretical science
  • Food industry
  • Pharmaceutics
  • Household
  • Pools and fountains
  • Wastewater filtration.

 Take care of the environment and the future!

Shopping cart