NANOFILTER ის ერთერთი მიმართულება -წყალგამწმენდი სისტემები სხვადასხვა დარგის სამრეწველო საწარმოებისათვის. წყალი მოიხმარება პრაქტიკულად ყველა ინდუსტრიის საწარმოებში, და მის ხარისხზე არის მაღალი მოთხოვნა. NANO ს სისტემები საუკეთესო გადაწყვეტილებაა, რადგან ჩვენ უკვე დიდიხანია ვთანამშრომლობთ მსხვილ საწარმოებთან.

NANOFILTER გთავაზობთ თანამედროვე საინჟინრო გადაწყვეტილებებს საკვები, ფარმაცევტული და ენერგეტიკული ინდუსტრიებისთვის, წყალმომზადების სისტემებს აუზებისთვის, ასევე დანადგარებს სხვა მრავალი მრეწველობისთვის. ტექნიკის დიდი არჩევანი იძლევა საშუალებას შევარჩიოთ სათანადო გადაწყვეტილება ნებისმიერი საწარმოსთვის. 

NANO სთავაზობს კლიენტებს თანამედროვე კომპლექსურ მიდგომას საწარმოო წყალმომზადების და წყლის ფილტრაციის საკითხების გადასაწყვეტად.

  • საინჟინრო გადაწყვეტილებების შერჩევა. ჩვენი სპეციალისტები შეგირჩევთ ოპტიმალურ ფილტრაციის სისტემებს ნებისმიერი საწარმოსთვის.
  • დანადგარების ფართო არჩევანი. ჩვენ გთავაზობთ თანამედროვე საწარმოო წყლის ფილტრებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ წყლის გაწმენდის მაღალ ხარისხს.
  • წყალმომზადების სისტემების კვალიფიციური მონტაჟი. პროფესიონალური მონტაჟი არის გარანტია ხანგძლივი და ეფექტური მუშაობისთვის.
  • დამონტაჟებული დანადგარების სერვისი. პროფილაქტიკური და სარემონტო სამუშაოები უზრუნველყოფს მის ხანგძლივ ექსპლუატაციას.

ჩვენ ვთავაზობთ კლიენტებს სამუშაოების მთლიან ციკლს, მონტაჟი ტარდება ევროპული სტანდარტებით კვალიფიციური თანამშრომლების მიერ.  ყველა დანადგარს გავლილი აქვს სერტიფიცირება და შეესაბამება ISO 9001 ხარისხის მაღალ სტანდარტებს, ასევე ყველა სანიტარულ ნორმებს.

Виды промышленных фильтров и фильтрующего оборудования. Для водоочистки на промышленных предприятиях концерн BWT выпускает следующие виды оборудования:

  • Сетчатые фильтры с функцией самопромывки для удаления твердых нерастворимых примесей.
  • Установки умягчения воды, предотвращающие образование накипи.
  • Сорбционные фильтры, в которых в качестве сорбента используется активированный уголь. Они удаляют посторонние запахи и придают воде прозрачность.
  • Фильтрующее оборудование для очистки воды от железа и марганца. Станции обезжелезивания и деманганации востребованы во многих промышленных отраслях.
  • Устоновки УФ-обеззараживпния для очистки воды от болезнетворных микроорганизмов.